Време јe за озбиљан разговор (1): Третман менталног здравља становништва у заједници

Медијски пројекат Бечејских дана пратиће ове године кроз серијал прилога стање и третман менталног здравља становништва у заједници. Циљ пројекта је сензибилисање јавности и отварање друштвеног дијалога на тему менталних поремећаја, болести, психосоматских сметњи као и које су могућности да се успоставе механизми за спровођење програма превенције, помоћи и подршке у оквиру локалне заједнице. Циљна група су пре свега одрасли становници општине Бечеј који су у стању потребе за социјалном подршком и програмима здравствене заштите у виду индивидуалне или групне терапије, као и њихове породице које се суочавају са дискриминацијом и социјалном изолацијом заједно са њима.

Социјално-друштвени третман особа са психичким проблемима у заједници је осетљива тема пре свега због традиционалне стиг-матизације менталних обољења. Проблем социјалне исључености тих особа и генерално незнања о менталним болестима у јавности и њиховим симптомима формирају историјски дубоко укорењене предрасуде које узрокују дистанцирање од особа са менталним проблемима. Чињеница је да данас уз адекватно лечење или подршку велики број ментално оболелих особа и особа са блажим психичким и психосоцијалним поремећајима и сметњама може имати нормалан, продуктиван живот али колико је могуће до такве подршке доћи са релативно лимитираном здравственом заштитом (смањење броја специјалиста свих врста у мањим срединама и амбулантама сигурно није од помоћи) и исто тако лимитираним програмима социјалне заштите.

Друштвена стигматизација особа са менталним проблемима има негативне импликације и према психички здравим члановима друштва који се због стигматизације плаше обраћања стручњацима (психијатрима, социјалним радницима, психолозима) у ситуацијама животних криза. Насупрот томе, многобројна истраживања су показала да тражење (и добијање) психосоцијалне подршке у друштву у тим тренуцима животних криза, или чак општих криза у друштво као што смо имали у скорије време, умногоме могу да превенирају развој неких тежих психичких поремећаја. Особе са психичким поремећајима су у двоструко неповољном положају јер се с једне стране боре са симптомима болести, а са друге са предрасудама и дискриминацијом. Као резултат тога јављају се тешкоће у остваривању квалитетног живота који могу имати и који свакако и заслужују.

Решење овог проблема треба тражити у системском приступу овом проблему који ће подразумевати најпре јасну националну стратегију борбе против стигматизације психички оболелих особа али и адекватно „спуштање“ те стратегије на локални ниво у непосредно окружење особа са менталним проблемима. Успостављен систем подршке (здравствене, социјалне и друштвене) и већи степен информисаности у локалној заједници доводи до тога да свака особа која разуме проблем и има вољу може да допринесе његовом сузбијању у својој околини информисањем оних који својим поступцима дискриминишу и стигматизују, то укључује и здравствене раднике и раднике у установама социјалне заштите, да помажу психички оболелим особама у прихватању своје болести и ношењу са овом неповољном позицијом у друштву и животу до коначног излечења или евентуалне регулације симптома и укључивања у друштвену заједницу путем инклузивних програма.

Бечеј је већ деценијама, када су проблеми са менталним здрављем у питању, без јасне друштвене стратегије, без адекватне здравствене заштите (на неколико десетина хиљада становника у општини ради само један психијатар у оквиру Дома здравља), без специјалистичких програма социјално-друштвене помоћи или подршке (за потребе индивидуалних третмана случајева у институцијама социјалне и здравствене службе повремено је радило психолошко саветовалиште, групних терапеутских програма до сада није било). Страх од изопштавања, од дискриминације у малим срединама је много већи него у већим градовима али чак и ако се пренебегне тај проблем врло често особе које имају психичких проблема обраћају се здравственим установама само у ситуацијама крајње потребе и кад је већ одавно проблем ескалирао и када је повратак у стање менталног здравља и опоравак веома тежак. Парадоксално са тим јасно је уочљив и проблем нестручног, претераног конзумирања медикамената који служе за „регулацију“ немира, анксиозних стања али и блажих облика депресије или једноствно узнемираности и реакције на свакодневне проблеме. Веома велики број старијих становника наше општине али и све више млађих особа користе лекове из категорије бензодиазепина без веће контроле, таква употреба лекова, осим што не решава проблем, ствара додатни проблем зависности и подстиче осећај још веће социјалне дисфунционалности у свакодневном животу и у суочавању са свакодневним проблемима.

Разумевање психичких потешкоћа и проблема са којима неки наши суграђани континуирано живе веома је важно за фунционисање локалне заједнице. Указивање на препреке у животу са којима се особе са менталним проблемима сусрећу у граду или још можда и више у руралнијим деловима општине, указивање на све облике стигматизације, дискриминације и друштвено-социјалне изолованости као и на могућности побољшања стања у виду подизања капацитета социјалних и здравствених установа, подизања и подстицања иновативних програма афирмације превенције и инклузивних програма у оквиру цивилног сектора. биће теме које ће бити обрађене у оквиру медијских објава у новинама.

Теме које ће бити предмет истраживања и медијских прилога биће едукативног карактера (о природи психичких болести и поремећаја) писано за што ширу популацију разумљивим језиком, о породицама које се суочавају са потешкоћама живота са ментално обололелима, о институционалним и ванинстиционалним облицима заштите, о правима особа са менталним потешкоћама, о стручним лицима и институцијама које се баве заштитом особа са менталним потешкоћама и др.

Предвиђено је да се континуирано медијски прате све активности јавних установа и институција као и организација цивилног сектора који се баве здравственом заштитом становништа и третманом особа са психичким поремећајима и обољењима. Уколико буде потребно могуће је и отварање неке нове рубрике у новинама или на порталу које ће бити посвећене теми овог пројекта.