Друштво

Запосленим породиљама најмање минималац

Влада Србије усвојила је предлог измена Закона о финансијској подршци породици са децом. Овим документом је предложено да накнада зараде за породиље не може бити мања од износа минималне зараде.

Свака запослена жена за време породиљског одсуства, које траје од дана његовог отпочињања, 28 дана пре термина за порођај до три месеца живота детета, оствариваће накнаду зараде у висини минималне зараде утврђене на дан отпчињања одсуства. Остале накнаде по основу рођења, неге детета и посебне неге детета, може остварити и мајка која је у периоду од 18 месеци пре рођења детета била пољопривредни осигураник.

Овим предлогом такође је унапређена је и подршка родитељима који имају болесно дете, па је тако брисана одредба којом није било могуће истовремено коришћење права на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета и додатка за помоћ и негу које дете има по основу инвалидитета, кажу из Владе. Сада родитељи ова права могу користити истовремено, односно кумулативно.

Од 1. јануара 2022. године запослене жене, жене које самостално обављају делатност или су ангажоване по основу флексибилних облика рада, а остварују приходе који су већи од три просечне зараде у Србији, моћи ће да остваре накнаду зараде и остале накнаде у висини до пет просечних зарада на дан отпочињања одсуства.