Политика

35. седница СО Бечеј: Програм заштите животне средине и ЈПП концесије

На 35. седници СО Бечеј од стране одборника усвојен је Предлог програма коришћења средстава буџетског фонда за програме заштите животне средине за 2023. године у укупном износу од 27.801.000 динара. Највећи део средстава ове године отишао је на део буџета који се односи на управљање отпадом и то углавном за трошкове изградње трансфер станице, па је тако за пројектну документацију за „Потисје-Бечеј“ одобрено 3.000.000 динара што предвиђа прва фаза овог пројекта, за изградњу и опремање саме станице (друга фаза) одобрено је још 10 милиона као и за изградњу трафо станице на подручју депоније у Ботри још 5 милиона динара такође за потребе будуће трансфер станице. Што је укупно 18 милиона динара. Такође за „Потисје-Бечеј“ одобрено је и 4.801.0000 динара за пролећно и јесење одношење кабастог отпада из домаћинстава и привредних субјеката. Још једна већа ставка у овом програму и то у износу од 3 милиона је заштита и одржавање парка природе Стара Тиса. За заштиту „Дрвореда храстова“ према Бачком Петровом Селу одобрено је 300.000 динара. За заштиту квалитета ваздуха програмом је предвиђено 300.000 динара, за праћење нивоа полена у ваздух 500.000 динара, за праћење квалитета површинских вода 200.000 динара, за мониторинг буке 400.000 динара. Остатак средстава опредељен је за ставке едукације школске деце и омладине из домена заштите животне средине, обележавање значајних датума који се односе на програме заштите животне средине, семинаре и промоције и то у укупном износу од 300.000 динара.

Одборници су на овој седници потврдили и два уговора о јавно-приватном партнерству које спровела Општинска управа а о којима смо писали у претходним бројевима, процес јавне набавке за оба ова програма је завршен и следи потписивање уговора, за ЈПП за програм дезинфекције, дезинсекције и дератизације у општини Бечеј, као и за вршење услуга одржавања јавних зелених површина. За услуге ДДД  одабрана је  београдска фирма ЕКО-ДЕЗ која већ годинама врши услуге прскања комараца и крпеља у општини Бечеј а за услуге одржавања јавних зелених површина као партнер одабран је ДОО „Машинац – Ресурси“ из Новог Сада, ова фирма такође је током претходних неколико година обављала ове послове али преко јавних набавки ЈП „Комуналац“. Оба уговора потписују се на период набавке од 5 година. Известилац на Скупштини за оба ова ЈПП програма била је Јована Топић, шеф одсека за јавне набавке.

„Ови пројекти, и један и други спадају у комуналне делатности, што је и законска обавеза да уколико јавно предузеће нема капацитета да самостално обавља ову делатност, са својим кадровима и са својом механизацијом оно мора законски да такву врсту делатности повери путем јавно-приватног партнерства, односно концесије. До сада је јавно предузеће то вршило на такав начин што је расписивало поступак јавне набавке, што је било негде у супротности и са законом, законским одредбама. Државна Комисија за јавно-приватно партнерство и концесије је најавила да ће заједно са државном ревизијом спроводите и контролу локалних самоуправа у смислу начина поверавања комуналних делатности јер генерално постоји проблем  у целој Србији да се на погрешан начин обављају делатности кому-налних услуга. Ове две делатности за које се издваја из буџета, када су у питању комуналне делатности, највише средстава смо решили да поверимо путем јавно-приватног партнерства. Оно као такво не даје уштеде у буџету. Значи то није врста јавно-приватног партнерства где приватни партнер улаже одређена средства, кредитира општину. Ово је само начин поверавања комуналне делатности. Издвајања у буџету су иста као и претходних година за ту врсту делатности, с тим, што сада услуге дератизације, дезинсекције и дезинфекције обухватају шири спектар делатности јер до сада је рађена само услуга третирања комараца и крпеља а сада су обухваћене и све остале услуге дератизације, дезинсекције и дезинфекције јавних предузећа и установа, јавних површина. Контрола над реализацијом ових јавних уговора биће поверена Одељењу за урбанизам које ће именовати лице које ће бити задужено за ток реализације, као и ЈП „Комуналац“. – рекла је Топић.

За ове две услуге се на годишњем нивоу издваја за одржавање зелених површина око 20 милиона динара а за прскање комараца и крпеља око 18 милиона динара.

На овој седници одборници СО Бечеј изгласали су и смене дела функционера у колективним органима управљања ЈП „Топлана“. Ово је стављено пред одборнике  на предлог који је поднела Одборничка група коалиције „Александар Вучић – за нашу децу“ СО Бечеј почет-ком месеца за разрешење Надзорног одбора овог јавног предузећа као и председника НО који су се на овим функцијама нашили на предлог ПОКС-а: Љубомира Станишића, Горана Иванчевића и Братислава Мартиновића. Ово јавно предузеће тренутно функционише без Надзорног одбора, највероватније до следеће седнице.

Као разлог за разрешење се наводи да Надзорни одбор у току актуелног мандата није донео дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја, за чије доношење и спровођење је одговоран искључиво надзорни одбор јавног предузећа, тај предлог тачније није достављен оснивачу на сагласност.

„Недоношење средњорочног и дугорочног плана пословне стратегије и развоја је разлог за разрешење председника и чланова надзорног одбора у смислу члана 80. став 3. Закона о јавним предузећима те су предложили њихово разрешење. Комисија за кадровска, административна питања и радне односе Скупштине општине Бечеј је извршила увид у предлог Одборничке групе, законске прописе и на основу изнетог утврдила предлог решења о разрешењу председника и чланова надзорног одбора Јавног предузећа „Топлана“ Бечеј и предлаже Скупштини општине Бечеј да исти прихвати“ каже се у као образложење ове одлуке која је предочена одборницима и јавности.

Поред разрешења у ЈП „Топлана“ одборници су усвојили и оста-вке у УО и НО Туристичке организације као и у појединим скупштинским телима као што су Кадровска комисија, Савет за безбед-ност, скупштински Савет за буџет, Статутарна комисија, Комисија за улице и Комисији за споменике. Оставке су на своје функције поднели мр Ненад Томашевић, Нандор Тот, Милан Симић, Зорица Ђумић, Наташа Бранков и Дамир Ристић, сви они су до сада били за ове функције предложени од стране ПОКС-а.