Економија

Градиће се највећа ветроелектрана између Бечеја и Србобрана

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине Нови Сад ставио је на рани јавни увид материјал за израду просторног плана подручја посебне намене за изградњу ветроелектране Vetrogon.

Ветроелектрана Ветрогон налазиће се на територији општина Србобрани Бечеј, тачније обухватиће целе катастарске општине Србобран, Бечеј и Радичевић, на површини од око 457 km2. Инвеститор је компанија CWP Global.

Планирана је изградња од 55-75 стубова ветрогенератора, појединачне инсталисане снаге не мање од 5 MW, а укупна снага ће бити око 450 MW, што ће Ветрогон учинити највећом ветроелектраном у Србији.

Највеће површине унутар плана тренутно заузима пољопривредно земљиште за ратарску производњу, а зона за изградњу ветрогенератора ће обухватити простор ван грађевинског подручја насеља.

Произведена електрична енергија предаваће се у преносни електроенергетски систем, преко 35(33)(20) kV кабловске мреже, у планиране трансформаторске станице 35(33)(20)/400(220) kV.

У плану је и градња постројења за одлагање коришћења електричне енергије у односу на тренутак у коме је електрична енергија произведена, односно постројења за претварање електричне енергије у друге видове енергије и складиштење такве енергије ради накнадног поновног претварања у електричну енергију.

Обрађивач плана је ЈП Завод за урбанизам Војводине.

Како је инвеститор раније најављивао, ова инветиција биће вредна 600 милиона EUR, а њена изградња требало би да почне крајем 2025. године. Када буде пуштена у рад почетком 2028. године, ветроелектрана Vetrogon ће производити 1,1 тераватсат годишње.

Извор: Е-капија