Политика

Измене у Кабинету председника општине Бечеј

Досадашња координаторка Канцеларије за младе Дијана Петер, преузела је послове који се везују за односе са јавношћу и функцију помоћника председника у кабинету председника општине Бечеј.

Да подсетимо дужности помоћника председника општине за односе са јавношћу су да- организује и координира пословне активности председника општине у земљи и иностранству, анализира и прати реализацију пројеката по налогу председника општине;
– редовно извештава јавност о раду и активностима председника општине и других органа, организација и служби општине;
– организује скупове за медије (конференције за новинаре) и друге медијске догађаје (media events);
– остварује интерну и екстерну комуникацију;
– организује израду промотивних материјала;
– одржава сталну комуникацију са представницима медија;
– спроводи активности из домена односа са јавношћу;
– обавља и друге послове по налогу председника општине и заменика председника општине који су у вези са описаним пословима радног места.

Дужности свих помоћника председника општине према званичним документима су да покрећу иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој у областима за које су постављени и врше друге послове у областима за које су постављени по налогу председника општине. Помоћнике председника општине поставља и разрешава председник општине.
– Помоћник председника општине за пројектно планирање и међународне пројекте – 1 извршилац
– Помоћник председника општине у области организационих послова и односа са јавношћу – 1
– Извршилац Координатор за праћење пројеката пружања социјалних услуга – 1 извршилац
– Саветник за финансијска питања – 2 извршиоца
– Послови демографије и популационе политике 1 извршилац
– Координатор за праћење пројеката у области урбанизма и просторног планирања – 1 извршилац

„У Кабинету Председника општине избрисано је радно место: „Помоћник председника општине у области нормативно-правни пословиˮ, а уместо њега се систематизује радно место: „Помоћник председника општине у области организационих послова и односа са јавношћуˮ. Услед промењених потреба општине Бечеј из области која је у надлежности помоћника Председника општине Бечеј, врши се ова измена Правилника. Разлог ранијег ступања на снагу овог Правилника је хитна потреба за постављањем лица за обављање послова наведених у овом акту.ˮ – каже се у образложењу.