Друштво

Јавна презентација ЛПА за децу

Јавна расправа о нацрту Локалног плана акције за децу завршена је 12. маја за када је била заказана и јавна презентација овог документа у скупштинској сали у присуству углавном новинара и појединих чланова радних група који су и учествовали у изради плана. Овај документ је био доступан и јавности 15 дана пре презентације и то на сајту општине Бечеј са циљем да се јавност укључи у јавну расправу, да евентуално грађани дају примедбе или предлоге за све ставке у оквиру овог плана. Очигледно је, као и кад је јавна расправа о буџету у питању, да овакав систем „комуникације“ грађана са стратешким или финансијским плановима не функционише. Осим једне примедбе коју је упутило Бечејско удружење младих у вези са буџетирањем овог плана није било више заинтересованих грађана, институција или удружења за било какву интервенцију на предложеном плану.

Оно што је свакако позитивно је да овај стратешки документ има континуитет још од 2007. године и да се мање више редовно коригује и усваја у циклусима од по три године. И то чак и у овом тренутку кад ни на нивоу државе више не постоји кровни документ који би морао бити основа за израду локалних планова. Наиме, Национални план акције за децу истекао је још 2015. године и није урађен нови.

„Локални план акције за децу је стратешки документ општине Бечеј који за сврху има постављање циљева и дефинисање правца деловања општине Бечеј у области унапређења положаја и права деце. Програм који је написан обухвата период од 2021. оо 2024. године и израђен је на основу анализе стања и богатог искуства у реализацији овог стратешког документа. Овај нацрт документа направљен је у оквиру рада Међусекторског савета за израду и имплементацију ЛПА, овај савет већ деценију ипо ради на реализацији имплементације овог документа у континуитету у сарадњи и комуникацији са локалном самоуправом, установама и невладиним организацијама а све у циљи унапређења бриге о деци.“ каже се у уводу нацрта Плана.

Локална координаторка за израду новог Плана за следеће 3 године је била Далила Дујаковић а асистенткиња је била Изабела Шормаз која је била и координаторка израде првог плана из 2007 године. На изради појединачних делова плана радило је 7 радних група углавном састављених од стручних лица из институција и цивилног сектора за сваку област коју план садржи.

Тих седам Радних група су у оквиру својих знања и надлежности предложили приоритете за наредни период, стратешке и специфичне циљеве и активности кроз које ће ти циљеви бити постигнути. Радне групе које су радиле на изради овог документа су поставили приоритете у сегментима: смањење сиромаштва деце; квалитетно образовање и васпитање за сву децу, боље здравље за сву децу, унапређење положаја и права деце са сметњама у развоју, заштита права деце без родитељског старања, заштита деце од дискриминације, злостављања, занемаривања, искоришћавања и насиља, заштита деце у ризику и сукобу са законом и превенција малолетничког криминала, унапређење информисаности и културног живота деце и имплементација ЛПА за децу.

Новина у овом плану је део који се односи на план имплементације ЛПА за децу који до сада у претходним временским циклусима плана није постојао, према речима коорднаторке испоставило се да је неопходно да се поред излистаних приоритета и циљева поставе и јаснији механизми праћења реализације плана како на годишњем тако и на трогодишњем нивоу. Показало се да, како је и на самој презентације било речено и примећено и од стране новинара, да се неке ективности из циклуса у циклус „преписују“ што је показатаљ да те активности или нису реализоване или нису завршене, што значи да ни циљеви нису постигнути.

Према речима координаторке Дујаковић овим новим сегментом у оквиру Плана биће успостављен механизам праћења и извештавања а за то ће бити оформљено и посебно петочлано Радно тело које ће пратити реализацију свих активности у имплементацији документа и у свим приоритетима и сегментима рада. Ово тело ће у оквиру своје надлежности доносити и годишње планове имплементације па коначно и предлоге буџета за реализацију активности на годишњем нивоу.

Тај недостатак јасно дефинистаних потреба за реализацију активности са буџетском пројекцијом је била и примедба које је на План упутило Бечејско удружењемладих. План не садржи (и као такав ће следеће недеље и ући у скупштинску процедуру) ни оквирни финансијски план. Координаторка Далила Дујаковић је на ову примедбу одговорила да сматра да је у овом тренутку немогуће прецизно, па ни оквирно направити буџетску конструкцију која би била реална јер много тога не зависи само од буџета локалне самоуправе него и од донација, виших нивоа власти, стратешких документа на државном нивоу, финанисирања буџетеских институција.

Ипак, историјски гледано, на самом почетку када је први пут усвојен овај План, 2007. године и неколико година након тога, за реализацију и имплементацију на годишњем нивоу била су буџетски опредељивана средства из општинског буџета и то не баш у малом износу на почетку али су се некакако током времена та средства смањивала или нестајала у ребалансима током године па је вероватно и то један од разлога зашто у делу плана има доста „континуираних“ активности које нису завршене или чак ни започете.
Вероватно највеће потребе за озбиљнијим средствима за финасирањем активности, у складу са стањем у друштву, имају социјални и здравствени програми за децу која живе у условима екстремног сиромаштва као и деца са сметњама у развоју и деца са инвалидитетом. Ти програми су можда и најтежи за реализацију јер захтевају не само већа средства за имплементацију свих активности које су део овог плана него и већи институционалну и међусекторску координацију не само на нивоу локалне заједнице него и државе уопште посебно када су у питању базе података и механизми за идентификацију угрожане деце и породица уопште.
То су неки од закључака са ове јавне презентације, следећи корак је усвајање Плана у Скупштини општине Бечеј која је заказана за 31. мај. Под претпоставком да ће овај документ бити и усвојен следи нова фаза реализације и имплементације овог плана, надајмо се овог пута још транспрентније извештавање јавности о томе шта је конкретно постигнуто током године у свим сегментима бриге о деци. За извештавање јавности, за анализу процеса имплементације као и за финансијске планове биће задужен нови Савет за прва детета, што је будући назив новог радног тела који ће формирати Општина Бечеј.