Економија

НСЗ: Програм „Моја прва плата”

Национална служба за запошљавање расписала је Јавни позив за реализацију програма подстицања запошљавања младих под називом „Моја прва плата“. У питању је програм који подразумева оспособљавање незапослених за самосталан рад, односно праксу на пословима код послодавца у циљу стицања знања, вештина и компетенција за рад. Програм се реализује без обавезе заснивања радног односа.

У овај програм могу да се укључе незапослена лица са најмање средњим образовањем и безрадног искуства или уз неке изузетке лица која имају искуства до 6 месеци. Трајање Програма је 9 месеци.

Tоком трајања Програма Национална служба за запошљавање ангажованим лицима на име новчане накнаде исплаћује средства у укупном месечном износу од 22.000,00 динара за лица са средњим образовање или 26.000,00 динара за лица са високим образовањем уз обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.

Уз овај износ послодавац који је у програму може да исплати додатна средства раднику али не већа од средстава НСЗ, наравно уз плаћање пореза на друге приходе по стопи од 20%.

Право учешћа у реализацији Програма може остварити послодавац који испуњава одређене услове, пре свега да је ликвидан, да измирује обавезе редовно, да има менторе за запослене и за оспособљавање кандидата, редован радни простор и опрему за рад, обезбеђене услове за рад и безбедност на раду … НСЗ ће водити рачуна и да додељени програми буду у складу са привредним кретањима у локалној средини, степеном развијености локалне средине и да равномерно распореде на све секторе рада при чему ће се водити и рачуна да приоритет имају слабије развијене локалне заједнице које имају већи степен незапослености.
Програм ће се спроводити и код послодаваца који припадају приватном али и јавном сектору.

Приоритет за укључивање у Програм имају послодавци из приватног сектора.

Незапослено лице се може укључити у Програм ако се већ налази на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање, има најмање средње образовање, има до навршених 30 година, нема радног искуства, односно има стечено радно искуство краће од 6 месеци, на пословима у оквиру нивоа образовања са којим конкурише онај кo није раније био корисник Програма „Моја прва плата“ а у периоду од шест месеци пре објаве овог јавног позива није био у радном односу код изабраног послодавца.

Захтев за учешће у програму и оглашавање позиција од стране послодаваца врши се електронским путем, на веб порталу www.mojaprvaplata.gov.rs, у периоду од 20.08.2021. године до 20.09.2021.године.

Пријављивање кандидата врши се електронским путем, на веб порталу www.mojaprvaplata.gov.rs, у периоду од 01.10.2021. године до 31.10.2021. године.

Послодавци имају могућност да врше процес селекције пријављених кандидата од почетка пријаве кандидата, а пове-зивање (коначан избор) кандидата ће се вршити у периоду од 01.11. до 15.11.2021. године – за послодавце из приватног сектора, у периоду од 16.11. до 30.11.2021. године – за послодавце из јавног сектора. У року од 15 дана од дана завршетка избора кандидата формираће се коначне листе послодаваца са изабраним кандидатима.

Закључивање тројног уговора између Националне службе за запошљавање, послодавца и изабраног кандидата, којим се уређују међусобна права и обавезе, извршиће се у року од 15 дана од дана формирања коначне листе послодаваца са изабраним кандидатима. Почетак спровођења Програма мора бити у наведеном року за закључивање уговора.