ЕкономијаОгласиПословни огласи

ОГЛАС – за давање у закуп на једногодшње одржавање земљишта

О Г Л А С

за давање у закуп на једногодишње одржавање земљиштe у јавној својини до привођења намени путем прикупљања понуда

 1. На основу овог Огласа путем прикупљања понуда ће се издати најповољнијем понуђачу у закуп на једногодишње одржавање земљиште у јавној својини општине Бечеј до привођења намени, које се води у РГЗ – Служби за катастар непокретности општине Бечеј и то:
 2. парцела број 5429/2 к.о. Бечеј градско грађевинско земљиште у површини од 5а 47м²
 3. парцела број 5429/3 к.о. Бечеј градско грађевинско земљиште у површини од 1ха 35а 47м²
 4. парцела број 5429/4 к.о. Бечеј градско грађевинско земљиште у површини од 3а 61м²
 5. парцела број 5429/5 к.о. Бечеј градско грађевинско земљиште у површини од 2ха 13а 82м²

                                                                                                 УКУПНО: 3ха  58а 37м²

 1. Земљиште означено у тачки 1 овог Огласа уступа се ради одржавања, чишћења и кошења траве. Обавеза закупца је да земљиште из тачке 1 овог Огласа одржава редовним кошењем и одстрањивањем корова, трске, амброзије и осталог растиња најмање 2 пута годишње и то први пут до 01.07. а други пут најкасније до 31.10. текуће године.
 2.  Парцеле које су предмет овог Огласа могу се користити искључиво у складу са тачком 2. овог Огласа прописаном наменом и закупац није овлашћен да исто издаје у закуп трећем лицу.
 3. Време давања земљишта у закуп на одржавање се одређује у трајању до једне године односно закључно са 31.12.2019.године.
 1. Почетна висина закупнине за одржавање земљишта из тачке 1 овог Огласа износи 7.882,27 динара са ПДВ-ом по 1 ха и утврђена је на основу закључка Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини општине Бечеј број I 320-490/2018 од 07.11.2018.године.
 1. Закупнина за одржавање земљишта из тачке 1. овог Огласа плаћа се након потписивања Уговора, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе, најкасније до 31.08.2019.године.
 1. Понуда за земљиште по овом Огласу мора бити изражена у фиксном динарском износу.
 1. Право учествовања, односно право подношења понуда по овом Огласу имају све организације и удружења регистрована у Агенцији за привредне регистре, као и регистрована пољопривредна газдинства.
 1. Понуде се подносе за укупну површину за све парцеле.
 1. Уколико за земљиште, које је предмет овог Огласа, поднесе понуду 2 или више понуђача, земљиште ће се доделити оном понуђачу који понуди највиши износ за одржавање земљишта.
 1. Подносилац понуде по овом Огласу дужан је да на рачун ЈП Комуналац Бечеј број: 325-9500700006496-10 код ОТП банке, уплате ДЕПОЗИТ у висини од 10% од почетне вредности закупа што износи 2.827,00 динара. Понуђачу чија понуда буде прихваћена годишњи износ закупа биће умањен за уплаћени износ депозита.
 1. Понуђачу који не успе по овом Огласу ДЕПОЗИТ ће бити враћен у року од 8 дана од дана коначности Одлуке о утврђивању најповољнијег понуђача .
 1. Понуђачи која желе да поднесу понуду по овом Огласу дужни су уз понуду да приложе:
 2. фотокопију решења АПР
 3. потврду о уплаћеном ДЕПОЗИТУ.
 1. Одлука о избору најповољнијег понуђача биће достављена свим учесницима у поступку у року од 8 дана од дана утврђивања резултата.
 1. Најповољнији понуђач дужан је да у року од 15 дана од дана достављања Одлуке закључи Уговор о давању у закуп на одржавање земљишта којим ће се Уговором регулисати сва међусобна права и обавезе.
 1. Понуђач који не поступи по претходном ставу или накнадно одустане нема право на повраћај ДЕПОЗИТА.
 1. Заинтересовани могу своје понуде достављати лично или путем поште у затвореној коверти са назнаком „ПОНУДА ЗА ЗЕМЉИШТЕ – НЕ ОТВАРАТИ, и то до 31.05.2019.год. до 12:00, на адресу: ЈП Комуналац Бечеј, 21220 Бечеј улица Ловачка бр.5.
 1. Отварање понуда је јавно и извршиће се 31.05.2019.године у 12:30 часова у просторијама ЈП Комуналац Бечеј улица Ловачка бр.5.
 1. Неблаговремене, незатворене и непотпуне предате понуде неће бити узете у обзир.
 1. Све информације у вези овог Огласа заинтересовани могу добити сваког радног дана у просторијама ЈП Комуналац Бечеј у улици Ловачка бр.5 или на телефон бр. 021 6911-760 и 064 8491822. Особа за контакт је Александар Туцић.

 

Израдила:  Оливера Ђурић, стручни сарадник за правне послове                                                                                    Директор:  Жељко Плавшић