Економија

Општина Бечеј: Јавна презентација за третман складиштења електронског отпада

У организацији Општинске управе Бечеј, тј. Одељења за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор у канцеларији овог одељења за заинтересоване грађане била је током 7 дана одржана јавна презентација Урбанистичког пројекта за урбанистичкоархитектонску разраду комплекса за третман и складиштење неопасног електричног и електронског отпада на катастарској парцели број 3837 КО Бечеј, инвеститора  „Metal Shredder doo Bečej“, Тополски пут бр. 3 у Бечеју.

Заинтересовани грађани и правна лица имали су могућност да изврше увид у све детаље урбанистичког пројекта као и увид у све дозволе и мишљења надлежних институција и јавних предузећа.

На наведеној грађевинској парцели предвиђено је формирање комплекса за третман и складиштење неопасног електричног и електронског отпада, у складу са дозвољеном наменом парцеле. На тој локацији планира се третман неопасног електричног и електронског отпада, једна тона на дневном нивоу, а на недељном нивоу пет тона. Улазни неопасни електрични и електронски отпад се складишти у пластичним и металним сандуцима, у решеткастој кутији, а ситнији у  великим џамбо врећама ако је потребно. Складиштење и третман се врши искључиво само унутар објекта. Сам процес не дозвољава складиштење изван објекта. Парцела је под зградом, на њој се од раније налазила зграда трговине и помоћне зграде.

Парцела је комунално опремљена. Урбанистичким пројектом је предвиђена реконструкција, доградња и промена намене зграде трговине – тј. првог објекта у објекат за третман и складиштење неопасног електричног отпада. Планирана доградња објекта је предвиђена у приземљу због формирања главног улазног дела са предње стране зграде и са бочне стране за унос – износ складиштеног и третираног отпада. Предвиђено је и формирање евакуационог излаза са предње стране објекта. Остале зграде се задржавају у постојећем габариту и са постојећом наменом. Помоћни објекти се користе за гаражирање возила и оставе. Према Плану, ова парцела је намењена за зону радних и пословних комплекса у оквиру стамбених делова насеља и превентивно је намењена привредним активностима, односно таквим делатностима као што је индустрија, производно занатство, складиштење и обрада разних роба, као и они сервиси који због своје природе не могу бити лоцирани у оквиру других насељских структура.