Економија

Општина Бечеј: Јавни увид плана изградње плаже

На сајту Општине Бечеј постављен је на рани јавни увид План детаљне регулације плаже у Бечеју. Овај документ постављен је прошле недеље и биће доступан јавности 15 дана од објаве, тачније до краја ове недеље. Сва физичка и правна лица могу да доставе своје примедбе у писаном облику и то Одељењу за урбанизам и грађевинарство. 

Изради Плана детаљне регулације плаже у Бечеју приступило се на основу Одлуке о изради Плана  коју је Скупштина општине Бечеј донела на 19. седници одржаној у децембру прошле године. 

Циљ израде овог Плана детаљне је регулације грађевинског и водног земљишта на Тиси на том подручју за предвиђене намене. То подразумева и планирање свих површина јавних намена, као и планирано опремање комуналном инфраструктуром. Овај план биће усклађен са постојећим стањем али и са потребама планиране намене да се изгради простор за плажу и комплекс за одмор и рекреацију на обали Тисе. Локација будуће плаже је највећим делом на територији насеља Бечеј и обухвата следеће катастарске парцеле: цела – 24970 К.О. Бечеј и  део – 26058, 26079/1, 26078, 5352/1. Ове парцеле налазе се у оквиру грађевинског земљишта, целине приобаље тачније у продужетку камп насеља.  На северној страни границе обухвата Плана налази се одбрамбени насип, на западној делимично асфалтирани пут, а на источној страни шумско земљиште које је у непосредној близини границе, док се на јужној страни налази река Тиса. Површина обухваћена Планом износи око 13.84 68 ha. То је прелиминарни обухват јер тек ће се коначним планом тачно знати који простор ће бити обухваћен. 

Потребно је напоменути и да у зони насипа према одредбама Закона о водама, у косинама  према води као и брањеном делу није дозвољена изградња било каквих објеката који предвиђају укопавање у тело насипа тј. нису дозвољени никакви грађевински радови који задиру у геометрију насипа, чиме би се довела у питање његова стабилност и функционалност као одбрамбеног објекта који штити општину Бечеј од штетног дејства високих вода Тисе. У зони од 100 m у брањеној зони насипа према брањеном подручју, као и у зони од 60 m од краја небрањене косине насипа према Тиси. Такође, према Закону о водама, није дозвољена садња било каквог зеленила у овој зони (осим шумско заштитног појаса), пошто би то могло да угрози функционалност одбрамбене линије. Није дозвољена ни изградња стамбених објеката. 

Узводно уз постојеће камп насеље планирано је ново камп насеље али ће се комплетан простор третирати као јавно грађевинско земљиште без могућности парцелације. На овом простору биће дозвољена само изградња објеката искључиво у функцији одмора и рекреације. У оквиру овог простора предвиђено је јавно купалиште – плажа тј. рекреативни комплекс који ће имати заједнички паркинг простор и обележене пешачке улазе. У тај пешачки део комплекса биће предвиђен прилаз за интервентна возила као и за возила снабдевања и одржавања у ограниченим временским интервалима. Комплетан простор биће ограђен као јединствена целине транспарентном оградом.

У оквиру комплекса предвиђен је и ауто-камп и то у северном делу. Ова цела северна зона планирана је за  приступни саобраћај са паркингом за путничка возила и бициклове, као и посебно издвојен простор за камповање уз максималним очување постојећих зелених површина. Оквирни капацитет простора за камповање (излетиште за шаторе) биће педесет (50) шаторских места.  

У Зони спорта и рекреације биће изграђена градска плажа у Бечеју. Водиће се рачуне да садржаји на обали, односно на акваторији реке буду безбедни и да не угрожавају пловидбу. Када је у питању сама плажа, поред јавног купалишта са пратећим садржајима (јавни тоалет, тушеви, кабине за пресвлачење, спасилачке кућице) и неопходног мобилијара (лежаљке, клупе, сунцобрани, чесме, корпе за комунални отпад и др.), планирани су и угоститељски објекти, спортски терени и дечија игралишта. Предвиђена је и пешачка стаза између плаже и камп насеља, која повезује постојеће шеталиште уз обалу реке Тисе.