Општина Бечеј: Накнада за бесправно коришћење пољопривредног земљишта

Општина Бечеј, односно председник општине Бечеј донео је Одлуку о утврђивању накнаде за бесправно коришћење Пољопривредног земљишта у државној својини којом се утврђује висина накнаде за бесправно коришћење пољопривредног земљишта у државној својини која ће се користити у поступку израде вансудских поравнања агроекономске године од 2010 до 2021. године.
У образложењу ове одлуке каже се: „За бесправно коришћење пољопривредног земљишта у државној својини током агроекономских година 2010/2011, 2012/2013 и 2013/2014 године, накнада је утврђена на бази просечно постигнуте цене закупа на подручју општине Бечеј, за 2011/2012 и 2014/2015 годину накнада је утврђена на бази просечно постигнуте цене закупа на подручју јужнобачког округа, док је за агроекономске године 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021. године накнада утврђена у складу са одредбом члана 62. Закона о пољопривредном земљишту.
Почев од агроекономске године 2015/2016, правно односно физичко лице које користи пољопривредно земљиште у државној својини без правног основа, односно супротно одредбама овог закона, плаћа накнаду за коришћење тог земљишта у висини троструког износа иајвише просечне постигнуте цене по хектару на територији округа на којој се налази пољопривредно земљиште.
Ова одлукуа објављена је на огласној табли и сајту општине Бечеј. Против ове Одлуке може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату надлежном за послове пољопривреде у року од 15 дана од дана доношења одлуке.“