Општина Бечеј: ОБАВЕШТЕЊЕ/ÉRTESÍTÉST

Одсек заштите животне средине Одељења за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине Општинске управе Бечеј, на основу члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), објављује :

ОБАВЕШТЕЊЕ
о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА „ Погон за производњу текстурираног сојиног протеинског концентрата ТСПЦ-а
( П+О,П+1 и П+2)-ФАЗА 1 и анекса погона за производњу ТСПЦ-а (П+О и П+1) ФАЗА II“кат.парц.бр. 23750/1 КО Бечеј на животну средину

Носилац пројекта СОЈАПРОТЕИН д.о.о. Бечеј из Бечеја улица Индустријска бр.1 Бечеј, поднео je захтев за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА „Погон за производњу текстурираног сојиног протеинског концентрата ТСПЦ-а (П+О,П+1 и П+2)-ФАЗА 1 и анекса погона за производњу ТСПЦ-а (П+О и П+1) ФАЗА II“ на животну средину у Бечеју, Индустријска бр.1 Бечеј, на катастарској парцели број 23750/1 КО Бечеј, на територији општине Бечеј, предмет број IV 06 501-52/2020.

Подаци и документација из захтева носиоца пројекта, могу се добити на увид у просторијама надлежног органа канцеларија број 46., Трг Ослобођења 2. Бечеј, од 07. до 17.септембра 2020. године, радним данима у времену од 11°° до 13°° часова.

Сви заинтересовани, у року од 10 (десет) дана од дана објављивања овог обавештења, могу доставити своје мишљење у писаној форми, на адресу Општинска управа Бечеј, Трг Ослобођења 2. Бечеј .

Овај орган ће у року од 10 (десет) дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна израда студије о процени утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.


környezeti ártalmak felméréséről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 135/04. és 36/09. számok) 29. szakasza alapján Óbecse Község Közigazgatási Hivatala Gazdasági, Beruházási, Helyi Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Osztályának Környezetvédelmi Ügyosztálya közzéteszi a következő

ÉRTESÍTÉST
a benyújtott kérelemről a környezeti hatástanulmány szükségességének eldöntésére a 23750/1-es KK óbecsei kataszteri parcellára vonatkozó Textúrált szójaprotein koncentrátum készítő üzem TSPC (P+0, P+1, P+2) I. f ázis és a textúrált szójaprotein koncentrátum készítő melléküzem TSPC (P+0, P+1) II. fázis PROJEKTUM környezetre gyakorolt hatása miatt

A projektumhordozó az óbecsei SOJAPROTEIN d.o.o. Bečej, Ipari utca 1., beterjesztette kérelmét döntéshozatalra a környezeti hatástanulmány szükségességének eldöntéséről a környezetre gyakorolt hatása miatt a Textúrált szójaprotein koncentrátum készítő üzem TSPC (P+0, P+1, P+2) I. f ázis és a textúrált szójaprotein koncentrátum készítő melléküzem TSPC (P+0, P+1) II. fázis PROJEKTUM kapcsán, amely Óbecsén az Ipari utca 1. hsz. alatt található, a 23750/1-es KK Óbecse kataszteri parcellán, Óbecse község területén, ügyiratszám IV 06 501-52/2020.

A projektumhordozó kérvényéhez tartozó adatokba és dokumentációba betekinthetnek az illetékes szerv helyiségeiben, a Felszabadulás tér 2. szám alatti 46-os számú irodában, 2020. szeptember 7-től 17-ig, minden munkanapon 11-től 13 óráig.

Minden érdekelt személy az értesítés közzétételétől számított 10 (tíz) napon belül jelen szervhez írásban beterjesztheti véleményét Óbecse Község Közigazgatási Hivatalához a Felszabadulás tér 2. szám alatt.

Jelen szerv a 3. szakaszban említett határidő leteltét követő 10 (tíz) napon belül határozatot hoz arról, hogy a javasolt projektumhoz szükség van-e környezeti hatástanulmány kidolgozására, s erről időben értesíti majd a nyilvánosságot.