Основан општински Савет за права детета

Како је најављено на јавној расправи поводом усвајања Локалног плана акције за децу у мају месецу ове године средином јула месеца основан је и Савет за права детета. Ову одлуку донело је Општинско веће.

Задаци Савета су да прати примену прописа у области остваривања права детета, сарађује са стручним установама и другим удружењима и прибавља мишљење о проблемима у остваривању права детета, успоставља и редовно ажурира базу података у циљу праћења остваривања ЛПА за децу, планира приорите Локалног плана акције за децу у програмском буџету општине Бечеј, бави се питањима заштите права детета и праћење остваривања права и положаја детета у заједници, подноси извештај о реализацији предвиђених активности по областима на годину дана Општинском већу општине Бечеј, те да разматра и друга питања од значаја за остваривање права детета.

Чланови Савета су:
Далила Дујаковић, чланица Општинског већа општине Бечеј задужена за подручје образовања и социјалне заштите, која је председница овог тела,
Изабела Шормаз, председница Друштва пријатеља деце општине Бечеј, заменица председнице Савета,
Дуња Шормаз, дипломирани социолог Центра за социјални рад Бечеј – задужена за област смањења сиромаштва деце,
Гордана Брежанчић, дипломирани дефектолог, тифлолог – логопед у ШОСО „Братство“ Бечеј, чланица Интерресорне комисије – задужена за област заштите деце са сметњама у развоју,
Татјана Митић, директорка Предшколске установе „Лабуд Пејовић“ Бечеј – задужена за област квалитетног образовања за сву децу,
Силвија Субаков, дипломирани психолог у Предшколској установи „Лабуд Пејовић“ Бечеј, председница Интерресорне комисије – задужена за област заштите деце од злостављања и занемаривања,
Габријела Ивошевић, педијатар у Дому здравља Бечеј – задужена за област бољег здравља за сву децу,
Гизела Захар Кери, правница у Центру за социјални рад у Бечеју – задужена за област заштите деце без родитељског старања,
Ивона Божовић, директорка Центра за социјални рад у Бечеју – задужена за област заштите деце у ризику и сукобу са законом,
Дане Мандић, члан Општинског већа општине Бечеј задужен за подручје спорта, туризма и односа са јавношћу – задужен за област унапређења културе и информисања.

Стручне и административне послове за потребе Савета обављаће Биљана Гагић, дипломирани правник, у Одсеку за друштвене делатности, у Одељењу за општу упрву и друштвене делатности општинске управе општине Бечеј, као секретар Савета.