Економија

Покрајински секретаријат за привреду и туризам: Конкурс за предузетнике

Покрајински секретаријат за привреду и туризам је 27.02.2023.године расписао Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у 2023. години.

Право на конкурисање имају привредна друштва и предузетници који су уписани у регистар Агенције за привредне регистре, као и који су најкасније до 30. децембра 2022. године имали активан статус и који су разврстани на микро и мала правна лица или предузетнике паушалце.

Правилником о одређивању послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и вођења посебне евиденције издатих сертификата дефинисани су уметнички и стари занати, као и домаћа радиност.

Средства су намењена за набавку опреме која је укључена у производни процес (од 100.000,00 до 250.000,00 динара) и набавку репроматеријала тј сировина које се обрађују до коначног производа (од 80.000,00 до 200.000,00 динара).

Све потребне информације се могу преузети са интернет сајта Покрајинског секретријата за привреду и туризам у делу Конкурси Јавни позиви, док се за помоћ приликом конкурисања можете обратити Одељења за привреду Општинске управе Бечеј у канцеларију број 15.