Друштво

Пројекат реконструкције сатне куле и дела крова

Покрајински завод за заштиту споменика културе је на сајту јавних набавки објавио да је у процесу закључивања уговора са групом извођача: Орнамент Инвест-Инжењеринг и Новић Компани за извођење конзерваторско–рестаураторских радова на делу крова и на сат кули објекта Градске куће у Бечеју. У поступку јавне набавке била је једна понуда, а вредност уговора са ПДВ-ом износи 49.-797.996 динара. Радови су уговорени 23. јуна а крајем маја је објављена јавна набавка на овом порталу.

С обзиром на статус зграде која је под заштитом као споменик културе ови радови ће се одвијати уз праћење од стране Покрајинског завода за заштиту споменика културе из Петроварадина у својству конзерваторског надзора. Предвиђено време за завршетак радова је око 150 дана.

У документацији која се налази на порталу постоји веома опширан приказ стања зграде, посебно кровне конструкције и стања у сатној кули које је већ одавно прилично лоше. У документацији су такође објављене и фотографије затеченог стања.

Према налазу из документације стоји да је „зграда Градске куће репрезентативни једноспратни објекат са основом у облику ћириличног слова „Г“. У питању је „административна зграда из с краја 19. века (завршена 1884. године). Главни архитекта био је Макаи Ендре из Будимпеште.

У документацији Завода за заштиту културе такође се налазе и описи који су релевантни и за очување изгледа зграде па и дела на којима ће бити извођени радови. Посебно је подцртано да радови на кули морају бити рестаураторски у смислу очувања оригиналног облика и декоративне пластике која је типична за цео објекат.

У делу документације налази се и опис историјата зграде: „Први план и предрачун за градњу Градске куће направљен је 1866. године, али је зидање започето тек 1881. године. Грађевинске радове је водио Клајн Шоти. Објекат је завршен 1884, према плановима који се чувају у Архиву у Бечеју. Планови су израђени 1881, а као аутор је потписан чувени будимпештански архитекта Ендре Макаи. Објекат Градске куће носи јасне стилске одлике историзма који је био доминантан архитектонски израз у последњим деценијама 19. века. Архитекта се придржавао строгих академских принципа код осмишљавања ове зграде, што се огледа у симетрији и равнотежи архитектонских елемената. Објекат доминира у простору својим масама и вертикалом торња, али је ипак одмерен и без сувишних детаља у декоративном концепту. Градска кућа представља једну од најзначајнијих и најдоминантнијих грађевина у Бечеју и поред несумњиве архитектонске, поседује и амбијенталну и историјску вредност.

Када је у питању опис постојећег стања у документацији стоји да је „кров има сложену основу да је у највећем делу двоводан али четвороводан изнад ризалита и покривен је бибер црепом. Слеме изнад ризалита и делови слемена уз забат су пресечени, те је добијена нижа висина слемена уз плитки нагиб и покривач од поцинкованог лима. Изнад средишњег дела градске куће, издиже се торањ, симетрично постављен у односу на главну фасаду. Торањ је осмоугаоне основе, двоспратни, са балконом и сатом. Завршава се зашиљеним кровом, опшивеном лимом, а прелаз између зиданог дела и кровне капе је наглашен истуреним венцем. Визуелним прегледом је установљено да је кровни покривач девастиран, кровне површине се састоје од бибер црепа који је прекривен маховином, испада из положаја а на појединим местима недостаје, лимарија је у потпуности пропала па прокишњава.“

Оно што је такође важно је и да се реши проблем прокишњавања у целом том делу зграде јер веома су видљиви трагови прокишњавања и у малој и у великој сали Општине Бечеј као и скоро свим канцеларијама које се налазе у том делу зграде. Декоративна таваница у Великој сали је највише оштећена. У малој сали и канцеларијама на неким местима је спуштен плафон али и поред тога прокишњава. На самој сат кули столарија је трула, врата су испала из положаја и отворена су широм. Малтерска пластика на сат кули у виду имитације квадра је прекривена ситним мрежастим пукотинама а на неколико места малтер је у фази распадања. Бојени слој је у потпуности прекривен прљавштином и биодеградацијом. На неколико места испод венца малтерска декорација у виду конзола је оштећена. Након прегледа стања утврђено је да је на овом објекту неопходно инвестиционо одржавање како би се зауставила даља деградација и спречила још већа штета.

Шта је планирано да се уради овим пројектом?

Пројектом је предвиђена демонтажа постојећег кровног покривача и замена новим кровним покривачем од бибер црепа у свему према упутству произвођача са постављањем свих фазонских елемената: снегобрана слемењака и др. Постојеће труле летве се скидају, биће замењене даске поставља се паропропусна фолија. Кровна конструкција ће бити прегледана са демотирањем трулих делова и оних који су изашли из првобитног положаја. За све лимарске радове предвиђено је извођење од поцинкованог лима, према пропи-сима и стандардима за ту врсту посла.

Кровни покривач од бакра на капи сат куле као и кровна конструкција ће бити прегледани по постављању скеле и уколико је потребно биће израђен нов кровни покривач од бакарног лима са рестаурацијом кровне конструкције. Пројектом су предвиђени и фасадерски радови на сат кули и атици средњег ризалита. На свим фасадним површинама биће урађено чишћење од боје и наслага прљавштине у потпуности до здраве подлоге, уклања се биодегадација. Предвиђено је обијање девастраног малтера и наношење новог малтера са чишћењем и чишћење зидова од остатка малтера и прашине жичаним четкама. Након тога следи малтерисање и кречење тог дела куле у складу са бојом фасаде. Сви украсни елементи биће реконструисани.

Овим пројектом предвиђено је и да се рестаурира ограда балкона од кованог гвожђа као и преглед и замена прозора и балконских врата новим од квалитетног дрвеног масива (храстовине, боровине), обликом и геометријом идентично са постојећом демонтираном столаријом.