СО Бечеј: Угоститељи ослобођени од плаћања закупнине за фебруар и март

8. седница СО Бечеј одржана је у четвртак 11. фебруара. Разлог за сазивање ове седнице, како је образ-ложио председавајући Игор Киш, је пре свега био да се по хитном поступку усвоји Одлука о ослобађању од плаћања закупнине пословних простора и површина јавне намене у својини општине Бечеј за фебруар и март месец.

Ова одлука је намењена, као стоји у образложењу, како помоћ за локалну привреду, посебно за привреднике који се баве пружањем угоститељских услуга. Одлука је донета једногласно.

Др Виктор Молнар, у својству председника Савета за привреду и пољопривреду је образложио одлуку и позвао све одборнике да гласају за њу.
„Ово је веома важна одлука с обзиром да знамо како је за ову грану привреде изгледала цела прошла година, али то траје и сада. И када је целокупна привреда и пољопривреда у питању било је много мање прилива и прихода. Знамо и да сви угоститељски објекти нису могли да раде пуно радно време и мислим да ће било каква олакшица или помоћ овој грани привреде бити добродошла. Веома је важно и да задрже све запослене.“ – рекао је др Молнар.

Дрворед храстова на деоници пута Бечеј – Бачко Петрово Село одлуком одборника а на предлог општинског већа проглашено је заштићеним природним добром од локалног значаја са званичним називом Споменик природе „Дрворед храстова код Бачког Петровог Села“. Свеих 55.337 метара квадратних колико заузима површине овај парк природе је у државном власништву а носилац права коришћења су „Воде Војводине“ а за део поред пута је ЈП „Путеви Србије“. Заштита подразумева да је забрањено нарушавање континуитета дрвореда, да су забрањени сви радови који би оштетили надземне и подземне делове дрвета, да је дрворед заштићен од непланске сече, да је забрањено сађење других врста, паљење ватре у близини, задржавање пољопривредне механизације, одлагање или депоновање смећа, хемијско загађивање простора, коришћење пестицида …

Као и претходних година на почетку године донета је и Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна за 2020. годину.

На дневном реду седнице биле су кадровске промене у управном и надзорном одбору Спортског центра. Сви одборници су једногласно гласали за ове промене.

Именован је и нови локални Савет родитеља и потврђена су имена лекара за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе (мртвозорника).

На 8. седници једногласно је изгласан и годишњи извештај о примени Локалног акционог плана за борбу против корупције за 2019. годину.

Одборница Едит Силађи се обратила испред Савета за друштвене делатности који је подржао усвајање овог извештаја и апеловала да убудуће известиоци и чланови стручних тела, ако су у могућности, присуствују седницама Савета јер могу да помогну и да дају више информација члановима Савета о акту који разматрају.
„Савет за друштвене делатности разматра питања из области образовања, здравствене заштите, социјалне заштите, друштвене бриге о деци, о култури, физичкој култури, спорту. Овај извештај прати одредбе Локалног акционог плана за борбу против корупције (2019 – 2023). Одредбе плана наглашавају потребу транспарентности, али и могућност примене норми специфичних за Бечеј за остваривање и заштиту јавног интереса који мора да буде изнад личног. Извештајем се констатује степен испуњености обавеза из плана. Овај извештај је за 2019. годину и оставља отворено питање дешавања у 2020. години али и даје препоруке и које активности треба извести и које акте треба донети у току 2021. године.“ – рекла је Едита Силађи.


Извештај Локалног плана за борбу против корупције

На седници је усвојен и извештај Радног тела за праћење Локалног акционог плана за борбу против корупције. Извештај се односи на 2019. годину и то за пола године јер је План усвојен средином 2019. године. У извештају на скоро 40-так страна побројано је много аката које Општина Бечеј није успела да донесе како би обезбедила да се на ефикаснији начин спроведе адекватно увођење механизама заштите од корупције и за јавност транспарентнији рад сопствених служби и свих установа и јавних предузећа чији је оснивач.

– Прва ставка у оквиру извештаја била је организација јавних расправа. До сада је била пракса одржавања јавних расправа и то искључиво о буџету једном годишње. У локалном плану предвиђено је да се механизам јавних расправа користи чешће и за друге одлуке које су у интересу свих грађана општине. Препоручено је да Општина организује и јавне расправе приликом доношења локалних прописа из области пољопривреде, привреде, здравља, родне равноправности, туризма, руралног развоја, заштите животне средине и сл. Такође потребно је и да се утврде правила одржавања тих расправа. У току претходног периода Општина није усвојила Правилник о томе.

– О томе шта се и како објављује на интернет презентацији Општине Бечеј а намењено је информисању јавности такође није адекватано регулисано Правилником о објављивању аката на интернет презенатацији.

– Једна од примедби била је и да Општина није усвојила прописе о доношењу одлука које могу имати већ уграђене ризике за корупцију и није именовала лице надлежно за процену ризика од корупције у локалним прописима. Именовано лице би имало обавезу извештавања и упознавања јавности са тим извештајима. Радно тело је препоручило да се оформи и тим који би се бавио унапређењем транспарентности рада у оквиру доношења прописа.

– Када је у питању област спречавања сукоба интереса констатовано је у извештају да је што пре потребно да се донесе Одлука о пријављивању приватних интереса функционера која још није усвојена (претпоставка је да ће то бити средином ове године).
Ово је механизам који се поставља у циљу повећања транспрентности приватних интереса јавних функционера и са њима повезаних лица, препорука је такође и да се на сајт постави регистар функционера са пријавом приватних интереса уколико постоје.

– У циљу спречавања „трговине јавним овлашћењима” утврђено је да још увек Општина није усвојила ни Одлуку о обавези пријављивања уговора између функционера и органа општине и других јавних установа и предузећа. То се пре свега односи на уговоре о делу, уговоре о привременим и повременим пословима и сл.  Препорука је да се Одлука донесе и да сви потписани уговори буду објављени и доступни јавности на званичној презентацији Општине Бечеј.

– Општина Бечеј у предвиђеном року није донела ни Правилник о сукобу интереса, Пословник о раду тела за примену правила о сукобу интереса запослених у органима Општине Бечеј нити је за те послове именовала лице као координатора.

Неколико аката је ипак усвојено на време: усвојен је Правилник о начину унутрашњег узбуњивања у Општини Бечеј нпр. Када је у питању систем именовања директора у јавним предузећима усвојен је интерни акт којим се регулишу услови а на интернет страници постоји регистар свих јавних предузећа и установа са свим релевантним подацима. За све функције у јавним предузећима врши се спровођење јавних конкурса за избор руководећих позиција према успостављеним правилницима. Радно тело је предложило да се јавне расправе одржавају и о резултатима рада јавних предузећа и да се јавно објаве разултати тих јавних расправа.

– Јавно – приватно партнерство је такође било предмет извештавања. У извештају се каже да није у року (и још увек) донета Одлука СО Бечеј која дефиништа шта може бити предмет концесије у општини Бечеј у складу са интересом грађана Бечеја и очувања природних ресуса и других јавних добара као ни Одлука о обавези студије оправданости и изводљивости приликом евентуалног склапања уговора о ЈПП без елемената концесије, такође није усвојена ни одлука која ће регулисати ограничавање одговорности чланове конзорцијума код ЈПП. Када су концесије и ЈПП у питању потребно је, према извештају овог радног тела, да се донесе још низ аката који би регулисали ову област пре свега са циљем успостављања механизама надзора и транспарентности закључења ових јавних уговора.

– Рад са корисницима у оквиру административне управе Општине Бечеј такође полеже извештавању па је тако констатовано да у оквиру Општине не постоји методологија контроле спровођења административних процедура и остваривања права и обавеза корисника услуга. Препорука је да се до краја ове године донесу потребни акти.

– Када је у питању рад инспекцијских служби у извештају стоји да је потребно успоставити ефикасније механизме за транспарентнији рад ових служби што би сама општина морала да регулише интерним актом.До сада то није урађено. Ипак констатовано је да је Општинско веће донело Решење којим је формирало координационо тело које координира рад инспекцијских служби у Општини Бечеј.

– Извештај доноси и да су у Општини Бечеј формирана сва потребна радна тела али и да нису усвојени акти којима се регулишу услови и критеријуми именовања чланова тих тела као ни прецизан делокруг рада истих. Није формиран, нити објављен на сајту, јавни регистар радних тела на нивоу општине Бечеј.

– Извештај констатује и да су успостављени сви елементи интерне финансијске контроле.

– Када је у питању читав процес којим се регулише на почетку поменута јавна расправа о буџету и укључивање јавности у креирање буџета ту је Радно тело препоручило и да је потребно да се донесу појединачни акти који регулишу области и обавеза информисања и извештавања јавности о фазама у току буџетског циклуса и саме реализације буџета у току године.