Економија

Влада РС: Објављен нацрт Закона о безбедности на раду

Влада РС је објавила нови нацрт Закона о безбедности на раду који је, уз спорадично противљење неколико синдиката, добио и позитивно мишљење од стране Социјално-економског савета После усвајања закона следи доношење подзаконских аката за његову примену у чију израду ће бити укључени сви социјални партнери. Основне новине које доноси нови закон јесу да ће послодавци морати да омогуће много већи ниво безбедности на раду, а радници да мере заштите примењују. Закон би требало да има утицаја на побољшање услова рада.

Оно што свакако јесте новина је да је овим законом обухваћен и рад од куће. У тексту Нацрта закон о безбедности и здрављу на раду уводе се и неки нови изрази, као што су: радна средина; радилиште; рад на висини, рад у дубини, озбиљна, неизбежна и непосредна опасност, радно место са повећаним ризиком, рад од куће, рад на даљину и др. Та нова терминологија је део законских прописа и прецизирана је у самом нацрту.

Оно што је такође један од фокуса овог Закона је и подизање компетенција стручњака за безбедност и здравље на раду на виши ниво, као и лиценцирање свих физичких лица који обављају послове безбедности и здравља на раду и њихово континуирано усавршавање знања. У новом Закону прецизиране су обавезе послодавца који обавља делатност грађевинарства, као једне од најризичнијих делатности. Сваки од послодаваца извођача је дужан да изради прописан елаборат о уређењу градилишта, ако радови трају дуже од три дана у континуитету и да надлежној инспекцији рада пријави почетак обављања послова. Поред обавезе послодавца да запосленом изда на употребу личну заштитну опрему у складу са актом о процени ризика, прописана је обавеза послодавца да запосленом обезбеди личну заштитну опрему у исправном стању и спроведе обуку за њено правилно коришћење. У случају тешке или смртне повреде на раду послодавац ће бити дужан да у року од осам дана изврши додатну обуку запослених на тим радним местима. Новина у односу на важећи закон је прописивање обавезе послодавца да запосленог на његов захтев упути на лекарски преглед који одговара ризицима на радном месту у редовним интервалима, а најкасније у року од пет година од претходног прегледа – наводе. Поред прегледа и провере прописане опреме за рад уводи се и преглед и испитивање електричних и громобранских инсталација.

Битне новине се односе на обавезе послодавца да изда дозволу за рад због веће заштите запослених при обављању одређених високо-ризичних послова (приликом извођења радова на висини, у дубини, у скученом простору, у простору са потенцијално експлозивним атмосферама).

Прописана је већа надлежност инспектора рада да забра-ни рад на привременим или покретним градилиштима од три, односно 15 или 30 дана у зависности колико пута су утврђене околности које доводе до угрожавања безбедности и здравља на раду на градилишту, када утврди да су непосредно угрожени без-бедност и здравље запосленог.

Новим законом прописане су и веће казне. Инспектор рада је дужан да забрану рада јавно истакне на градилишту, а градилиште видно обележи. Новина у односу на важећи закон је прописивање новчаних казни у фиксном износу и пооштравање казнене политике. Максималне казне су повећане са 1.000.000 на 2.000.000 динара.

Послодавцима се оставља рок од две године од дана ступања на снагу овог закона да организују своје пословање у складу са овим законом.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања као предлагач закона жели да новим Законом о безбедности и здрављу на раду стављањем акцента на превенцију утиче на ефикасну заштиту запослених и успешно пословање.

Извор: сајт Владе РС