Политика

41. седница СО Бечеј: Ребаланс по хитном поступку

На 41. седници СО Бечеј одборници су изгласали доношење новог Локалног акционог плана за унапређење положаја жена и родну равноправност, полугодишњи Извештај о извршењу буџета, Правилник о суфинансирању мера енергетске санације, извештаје о пословању ЈП „Топлана“ и ЈП „Водоканал“ за 2022. годину, прву измену програма за 2023. годину за ЈП „Водоканал“, ликвидационе извештаје за Дирекцију и ЛИНК ФТО за 2022. годину, извештај за претходну радну годину и Програм за текућу ПУ „Лабуд Пејовић“, измене у Школским одборима у већини основних и средњих школа као и оставку председника Изборне комисије и заменика секретара СО Бечеј.

На 41. седници СО Бечеј, одборници су усвојили ЛАП за унапређење положаја жена и родну равноправност, овај документ важиће од 2023 -2025. године. Претходни ЛАП, од 2018-2022. године истекао је крајем прошле године. О овом документу који се сада нашао пред одборницима писали смо опширније у претходним бројевима наших новина. У оквиру овог документа постављени су циљеви и приоритети као и конкретне активности које се односе на програме унапређења родне равноправности. Комплетан документ грађани могу да пронађу и на сајту општине Бечеј. ЛАП за родну равноправност поднела је Већу и Скупштини Радна група за израду плана коју је потписала Сања Биро. Радна група је формирана Решењем председника општине. Акциони план је рађен по парти-ципативном принципу у којем су учествовале установе, цивилне организације, фокус групе грађана и појединаца. Подаци, мишљења и ставови прикупљани су путем анализа статистичких података релевантних институција, стручних мишљења, анкетама, разговора са грађанима директно.

Када је у питању полугодишњи Извештај о извршењу општинског буџета у периоду од 1.јануара 2023. године до 30. јуна 2023. године. У документацији која је достављена одборницима стоји да су у том периоду укупна буџетска примања и приходи били 710.248.041 динара што са пренетим средствима из прошле го-дине од 144.079.995 динара износи укупно 854.364.036 динара, која су умањена за повраћај Министарству за бригу о селу на основу неутрошених средстава на конкурсу за доделу сеоских кућа од 992.006 динара. Укупно је за прву половину године општине располагала са 853.422.030. динара у буџету. Укупни расходи у овом периоду су били 754.453.922 динара. Разлика је 107.968.108.динара. У извештају такође стоји и да је 26.732.080 кредитно задужење Општине Бечеј као и да је буџетски дефицит на полугодишњем извештају био 8.437.831. динара. Ипак, како стоји у извештају буџет је ликвидан јер се све обавезе измирују у року. Током полугодишњег извршења буџета већи део ставки у буџету су на полугодишњем просеку од око 40-50 посто реализације али има и оних обавеза које још нису доспеле на реализацију у првој половини године. За већину комуналних и јавних предузећа и програма рада утрошена су средства негде до 50 посто, као и за пројекте као што су опремање бушотине и за изградњу бунара. Скоро комплетно утрошена су и средства за манифестацију „Бечеј ноћу“, неке обавезе још нису доспеле. За ову манифестацију било је предвиђено око 9. милиона динара, утрошено је нешто мање од 7. милиона.  У извештају такође стоји да средства за „Потисје-Бечеј“ која су обезбеђена за трансфер станицу нису потрошена тј. да реализација ових пројеката (за изградњу, инфраструктурно уређење и опремање трансфер станице од око укупно 26 милиона динара) није у првој половини године још започета. Како смо имали прилику да чујемо од одлазећег директора овог предузећа, Золтана Фејеша, не очекује се реализација овог пројекта до краја ове календарске године јер је он још увек у фази прикупљања документације и тражења локације за трансфер станицу. Поједини пројекти су након тог извештаја ипак ушли у неки облик реализације, расписани су јавни тендери јавне набавке, као што су изградња пешачко-бициклистичке стазе у Бачком Градишту као и изградња паркинга код нове аутобуске станице у Индустријској зони. Већина социјалних категорија у буџету су негде на половини процентуално реализације како у образовним установама тако и у социјалним. Нешто преко 50 посто реализације буџета има једино ПУ „Лабуд Пејовић“ (57%) и Центар за социјални рад који је у првој половини године поделио око 68% једнократних помоћи и давања.

Када је реч о извештајима о пословању јавних предузећа за 2022. годину. ЈП „Топлана“ је на крају исказала добитак у пословању од 25.056.804,57 динара који ће бити преусмерен на покривање дугова из претходних година као и добитак од 3.379.759,17 динара који је исказао ЈП „Водоканал“ . ЈП „Водоканал“ је пред одбор-нике послао и Прву измену пословања на усвајање која је урађена по препоруци инспекције и ревизора који се углавном односе на обаве-зе овог предузећа када су у питању геолошка истраживања.

Два предузећа у ликвидацији, „Дирекција“ и ЛИНК ФТО чији стечајни управник у оба је Горан Матић још увек нису затворили процес ликвидације. Због неизмирених дуговања од стране грађана и предузећа са којима Дирекција води поступке пред судом  коче процес ликвидације и још доста случајева није завршено и ни- су наплаћена потраживања. Кад је у питању ЛИНК ФТО ту је предузеће у ликвидацији тужено јер нису исплаћена средства на основу потраживања и плата за једног радника а предузећу је блокиран ра-чун. Ова два извештаја су се такође нашла пред одборницима на 41. седници СО Бечеј.

На овој седници поднели су оставку на своје функције и доса-дашњи председник Изборне комисије Марко Божовић јер је у међувремену именован за судију Основног суда у Бечеју и заменица секретара СО Бечеј, Ксенија Гложански. Пред само одржавање 41. седнице, у року мањем од 24 часа одборницима је стигао и материјал за Други ребеланс буџета као и извештаји ЈП «Комуналац» и оставка заменика Општинске изборне комисије. Председник општине Бечеј је на седници кратко образложио основне тачке ребаланса као и разлоге зашто је на овај начин та тачка дневног реда се уопште нашла на 41. седници СО Бечеј.

Председник општине Бечеј, др Вук Радојевић је у образложењу за овако хитан поступак навео као разлог то што се у овом ребалансу налази ставка која се односи на решавање проблема са платама у ПУ „Лабуд Пејовић“. Према његовим речима Општина Бечеј је добила сагласност Министарства финансија да се у буџет ове установе дода оних 30-так милиона динара које су недостајали за исплату плата радницима. Поред тога у овом ребалансу налазе се и додата средства из виших нивоа власти за пројекте који су у реализацији. Из Покрајинског секретаријата за пољопривреду за суфинансирање пројеката пристигла су средства за пројекат изградње магистралног водовода у Бачком Петровом Селу у износу од око 48.4 милиона динара, од Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинсрство и саобраћај за пројекат изградње пешачко/бициклистичке стазе у Бачком Градишту 42.6 милиона динара, од Покрајинског секретаријата за регионални развој 157 милиона за школу „Братство“ као и средства такође од Покрaјинског секретаријата за регионални развој у износу од 16.6 милиона за припремне радње које ће омогућити прилаз механизацији за санирање бушотине и бунара који испуштају метан на базену.

У допуни за ову седницу на дневни ред пред одборнике дошала је Прва измена пословања ЈП „Комуналац“ као и Прва измена за посебан програм за исто предузеће. У допуни дневног реда су се нашле и оставке заменика секретара Општинске изборне комисије Жолта Ловаш Латинчића, као и Решење о констатовању престанка функције заменика Општинског правобраниоца Љиљане Андрић.

Након седнице председник СО Бечеј Игор Киш је новинарима на питање због чега је ребаланс, између осталих докумената који су веома важни за функционисање општине Бечеј упућен Скупштини и пред одборнике у року мањем од 24 часа, и да ли је то у складу са законом и процедурама одговорио да није дошло до било какве повреде закона или процедуре али да то свакако не би требало да буде пракса. Оне потврдио да одборници скоро сигурно нису имали довољно времена да проуче материјал за ребеланс буџета као ни за остале тачке у допуни дневног реда. Игор Киш не напоменуо такође да јесте ургентност решавања ситуације са повећањем масе плата у ПУ „Лабуд Пејовић“ био разлог да један дан пред одржавање седнице допуни дневни ред и да се ребаланс буџета стави пред одборнике, он је такође рекао да Општинско Веће и председник општине на овај начин онемогућавају скупштинску службу да благовремено уради свој део посла.

Пред одборницима су се у последњој допуни пред саму седницу нашли плански и програмски документи ЈП „Комуналац“ које је потписао в.д. директора Јован Јечански којем је мандат пре неколико месеци истекао. На питање новинара о томе да ли је расписан конкурс за директора ЈП „Комуналац“ Игор Киш је рекао да је Управни одбор овог предузећа надлежан да покрене поступак али да то они нису учинили до сада.

Игор Киш је такође одговорајући на питања новинара због чега је Општина тренутно остала потпуно без Општинског јавног правобраниоца (заменица је на овој седници разрешена а након оставке бившег Општинског јавног правобраниоца на ту функцију нико није био постављен па је заменица већ неко време обављала ту функцију) рекао да се општина још никада до сада није нашла у таквој ситуацији али да ће то морати да се решава у што краћем року јер је то законска обавеза.