Друштво

БУМ помаже локалној самоуправи да изради антикорупцијски акциони план

Израду општинског акционог плана за борбу против корупције је као обавезу општина Бечеј преузела још претпрошле године на основу Закључка Владе Србије из априла 2016. године којим је она прописала обавезу свим локалним самоуправама да израде, усвоје и примене антикорупцијске локалне акционе планове до 2017. године. Бечејско Удружење младих је у оквиру пројекта „Заједно кa одрживим локалним антикорупцијским политикама” као једну од активности пројекта определило да помогне локалној самоуправи да се током реализације овог пројекта изради и ЛАП за борбу против корупције према свим правилим и начелима које је прописала Влада  Републике Србије. Овај локални стратешки документ би требало да буде превентивни антикорупцијски механизам и механизам за увођење добре управе у рад органа и служби Општине и других органа јавног сектора који на локалном нивоу чувају интересе локалног становништва и локалне заједнице. Током израде ЛАП-а предвиђено је да се идентификују нормативни и институционални ризици за настанак корупције и да се сходно томе донесу мере за њихово отклањање. Циљ доношења ово акта је на отклањању узрока за настанак корупције, злоупотреба и неправилности у раду органа локалне самоуправе и јавних служби.

Овај нови стратешки документ ће бити урађен у складу са јединственим Моделом које је прописала Влада Републике Србије који и на локалном нивоу мора бити јасан и флексибилан за прилагођавање новим околностима јер проблем корупције, посебно у нашем друштву, има дубоке корене у менталитету, државној и институционалној неефикасности органа управе и веома лако мења облик и еволуира. Узроци корупције су често различити и вишеструки, настају у одређеном конкретном друштвеном, политичком и правно-институционалном контексту. Доношење сета антикорупцијских мера и то специфичних за једну средину није једноставан процес нити постоји могућност да се само једним сетом мера у потпуности искорени корупција, јер након успостављања једног облика контроле појавни облици корупције се мењају паралелно, мењају се околности па самим тим нови облици корупције еволуирају у своје перфидније форме. Овај документ већ у свом првобитном облику мора да садржи и механизам промене у оквиру свог деловање, могућност да се допуњује и ревалоризује током имплементације. што захтева стално праћење ефикасности мера и извештавање. За ово је потребно да и јавни и цивилни сектор буду укључени како у израду тако и у процес примене овог документа касније.

У оквиру процеса израде ЛАП-а за БУМ и локалну самоуправу сада следи најпре формирање Радне групе за израду ЛАП-а. Задатак ове радне групе ја да анализира и примени моделе израде које је предложила Влада Србије а да притом има у виду локалну средину, специфичности локалних институција. У овом радном телу поред представника свих органа управе требало би да се нађу и представници свих органа (како јавни функционери, тако и службеници) јавних служби, јавних предузећа и других организација чији је локална самоуправа оснивач. У Радну групу као стални чланови обавезно треба да буду укључени и представници организација цивилног друштва удружења грађана, професионалне, струковне, синдикалне и друге организације треба да буду укључене најмање у фази јавне расправе, а по могућству и на друге начине, као што су радионице, консултативни састанци и друго. Осим њих, у рад Радне групе требало да се укључе и представници других органа јавне власти (централних и покрајинских) који функционишу у локалној заједници, а који не представљају део система локалне самоуправе (на пример, представнике правосудних, безбедносних, просветних, здравствених, социјалних и других сектора). Овим се испуњава једно од на почетку описаних начела, односно вредности, а то је партиципација.

Влада Републике Србије прописала је Модел, образац процеса доношења акцоног плана као и које области он треба да садржи на крају процеса. То су:

 • Усвajaњe прoписa у jeдиницaмa лoкaлнe сaмoупрaвe,
 • Упрaвљaњe сукoбoм интeрeсa у jeдиницaмa лoкaлнe сaмoупрaвe,
 • Рaзoткривaњe кoрупциje крoз зaштиту узбуњивaчa и упрaвљaњeм прeдстaвкaмa кoрисникa услугa нa рaд служби и oргaнa jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe,
 • Oднoс измeђу jeдиницa лoкaлнe смaoупрaвe и jaвних служби, jaвних прeдузeћa, и других oргaнизaциja кoje je oнa oснoвaлa или дeлoми у пoтпнoсти финaнсирa
 • Jaвнo-привaтнa пaртнeрствa и кoнцeсиje
 • Упaвљaњe кoнцeсиjaмa кoje примa лoкaлa сaмoупрaвa
 • Рeгулaциja aдиминистрaтивих прoцeдурa и унaпрeђeњe кoнтрoлe прoцeдурa зa oствaривaњe прaвa и рeгулисaњe oбaвeзa кoрисникa услугa
 • Рaзвoj прoгрaмa пoмoћи и сoлдaрнoст зa oствaривaњe пoтрeбa oсoбa сa инвaлидитeтoм и зa зaштиту прaвa oсeтљивих групa
 • Дoдeлa срeдстaвa из буџeтa jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe зa oствaривaњe jaвних интeрeсa лoкaлнe зajeдницe
 • Инспeкциjски нaдзoр
 • Прoстoрнo и урбaнистичкo плaнирaњe и изгрaдњa
 • Jaвнe нaбaвкe
 • Jaчaњe интeрних мeхaнизaмa финaнсиjскe кoнтрoлe
 • Jaчaњe мeхaнизaмa грaђaнскoг нaдзoрa и кoнтрoлe у прoцeсу плaнирaњa и рeaлизaциje буџeтa
 • Oбeзбeђивaњe прaвних, институциoнaих,oргaнизaциoних, и тeхничких прeтпoстaвки зa кooрдинaциjу спрoвoђeњa и примeнe лoкaлних aнтикoрупциjских плaнoвa

БУМ је заједно са локалном самоуправом као партнером кренуо у процес израда расписавши јавни позив за пријављивање за чланове радне групе за цивилна удружења и појединце. Јавни позив објављен је на сајту ове организације.

Извор фотографије: БУМ Бечеј